CONTACT


Corporate Headquarters
Jacalyn E.S. Bennett and Company, USA
45 Water Street
Newburyport, MA 01950
USA
PH: 1-978-462-1966
Fax: 1-978-463-2062

Design Headquarters
Forest Design Studio, USA

52 Rogers Street
West Newbury, MA 01985
USA
PH: 1-978-463-0575
Fax: 1-978-463-0961

Manufacturing Facility
John Stuart Bennett (Guuangzhou) Mfg, Ltd, China

Block 10, No 82 Shi Ji Cun Duan
Shi Lian Road
Shi Ji Town, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, 511450, China
PH: 011- 8620-22902688-592
Fax: 011-86-20-22902698